ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

idziennik

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Ogłoszenie dotyczące stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Warunkiem otrzymania stypendium jest złożenie wniosku w odpowiednim Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu. Wniosek może złożyć uczeń, który uczy się w systemie dziennym, jest zameldowany na terenie Województwa Wielkopolskiego, uzyskał za poprzedni rok nauki średnią ocen od 4,21. Ponadto jest w trudnej sytuacji materialnej – średni, miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650 zł netto, jeśli dotyczy osoby samotnie wychowującej dziecko/dzieci dochód ten nie może przekroczyć 740 zł netto. Regulamin i druk wniosku dostępne są dla uczniów na stronie internetowej Starostwa www.powiat-ostrowski.pl w zakładce Edukacja. Uczniowie składają wnioski wraz z pełną dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim pokój 302

w godzinach 9.00 do 15.00 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2023, uczniowie zameldowani na stałe w innym powiecie, składają wnioski o stypendium we właściwym dla swojego miejsca zameldowania Starostwie Powiatowym. Więcej informacji dostępnych

u pedagoga szkolnego.

Dostępność