ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

idziennik

Organizacja wycieczek

Organizacja wycieczek

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim

 

KARTA UCZESTNIKA WYCIECZKI

oswiadczenie_uczesnika Pobierz

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku zmieniające Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (ze zm.).
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (ze zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i  placówkach (ze zm.).
 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Zorganizowane formy zajęć terenowych i wyjazdów grupowych młodzieży stanowią integralną część procesu dydaktyczno-wychowawczego i są zaplanowane oraz realizowane zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły.
 2. Szkoła może organizować:
 • Krajoznawstwo i turystykę w formie wycieczek;
 • Inną działalność dydaktyczno-wychowawczą w formie wyjść.
 1. Organizatorem działalności krajoznawczo – turystycznej dla uczniów jest szkoła. Może ona w tym zakresie współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
 2. Szkoła może organizować krajoznawstwo i turystykę w trakcie roku szkolnego, w szczególności w ramach odpowiednio zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych, z wyjątkiem okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej.
 3. Uczniowie nie uczestniczący w wycieczkach i wyjściach uczestniczą w zajęciach organizowanych przez szkołę (np. realizują zajęcia klasy równoległej).
 • 2 Wycieczki
 1. Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu:
 • poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;
 • poznawanie kultury i języka innych państw;
 • poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;
 • wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania;
 • upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody;
 • upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenia sprawności fizycznej;
 • poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie;
 • przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej;
 • poznawanie zasad bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach;
 • poszerzenie posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych.
 1. Formy wycieczek:
 • Wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu realizacji i uzupełnienia programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów,
 • Wycieczki krajoznawczo-turystyczne o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce,
 • Specjalistyczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych.
 1. Wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą.
 2. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności.
 3. Wycieczka powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie: celu wycieczki, trasy i terminów postojów, zwiedzanych obiektów, harmonogramu i regulaminu zachowania uczniów podczas wycieczki.
 4. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki. Do karty wycieczki dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce, zawierająca imię i nazwisko ucznia oraz telefon rodzica lub rodziców uczniów/prawnych opiekunów. Listę uczniów podpisuje dyrektor szkoły.
 5. Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział w wycieczce jest wyrażana w formie pisemnej.
 6. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły.
 7. W przypadku wycieczki organizowanej za granicą:
 • Dyrektor szkoły jest obowiązany poinformować organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o organizowaniu takiej wycieczki, przekazując kartę wycieczki (bez listy uczestników)
 • Szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, o ile obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów;
 • Kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym.
 1. Kierownik wycieczki:
 • Opracowuje program i regulamin wycieczki jeżeli zasady wycieczki wykraczają poza postanowienia niniejszego regulaminu;
 • Zapoznaje uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki;
 • Zapewnia warunki pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie;
 • Zapoznaje uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania;
 • Określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom;
 • Nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy;
 • Organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie i noclegi dla uczniów i opiekunów wycieczki;
 • Dokonuje podziału zadań wśród uczniów;
 • Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;
 • Dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i informuje o tym dyrektora szkoły, rodziców i uczestników.
 • Wypełnia kartę wycieczki w 2 egzemplarzach (wzór w sekretariacie) i składa u dyrektora szkoły w terminie minimum 1 dnia przed planowaną wycieczką.
 1. Opiekun wycieczki:
 • Sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami;
 • Współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu;
 • Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;
 • Nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom;
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.
 1. Kierownik wycieczki może być jednocześnie opiekunem wycieczki.
 2. Dokumentacja wycieczki obejmuje:
 • Kartę wycieczki z załączoną listą uczestników (2 egzemplarze),
 • Pisemne zgody rodziców,
 • Program wycieczki,
 • Dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków (w przypadku wyjazdów zagranicznych).
 • 3 Wyjścia
 • Wyjściem jest wyjście poza szkołę na zawody, konkursy, olimpiady, zajęcia dydaktyczne realizowane w innych obiektach (np. CKP, basen, lekcje w kinie, lekcje muzealne, wyjścia na cmentarz, do kościoła, do zakładów pracy itp.),
 • Wyjścia są rejestrowane w zeszycie wyjść prowadzonym przez Sekretarza Szkoły. Wyjątek stanowi wyjście do CKP w celu realizacji zajęć dydaktycznych. W tym przypadku nauczyciel potwierdza obecność uczniów tylko w dzienniku lekcyjnym (bez rejestrowania wyjścia w rejestrze).
 • Do rejestru wyjść wpisywane są: data, godzina wyjścia i powrotu, miejsce docelowe, cel wyjścia, imiona i nazwiska opiekunów, liczba uczestników, podpisy opiekuna i dyrektora oraz załączana jest lista uczniów (z numerami telefonów rodziców uczniów) uczestniczących w wyjściu podpisana przez opiekuna.
 • Wyjście rozpoczyna się i kończy w siedzibie ZSE (z wyjątkiem zajęć dydaktycznych realizowanych w CKP).
 • 4.  Zasady opieki i bezpieczeństwa
 1. Na wycieczce lub wyjściu w obrębie Ostrowa Wielkopolskiego, bez korzystania z publicznych środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą 36 uczniów.
 2. Na imprezach turystyki kwalifikowanej oraz na wycieczkach górskich odbywających się na wysokości pow. 600 m n.p.m. opiekę sprawować powinna jedna osoba nad grupą 10 uczniów, jeśli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
 3. W pozostałych wyjazdach opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą 15 uczniów.
 4. Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich /powyżej 1 000 m n.p.m./ oraz na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody, mogą prowadzić tylko przewodnicy turystyczni.
 5. Treningi w terenach górskich, poza trasami narciarskimi i turystycznymi, powinny odbywać się z udziałem górskiego przewodnika turystycznego.
 6. W trakcie przejazdów kolejowych grupa wycieczkowa powinna zająć miejsca w jednym wagonie kolejowym. Niedopuszczalne jest wcześniejsze wskakiwanie uczestników wycieczki do jadącego pociągu w celu zajęcia miejsc siedzących.
 7. Kierownik wycieczki może zezwolić na późniejsze dołączenie uczestnika do wycieczki lub na wcześniejsze odłączenie się (na trasie) od grupy, jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców.
 8. Każda grupa wycieczkowa powinna być zaopatrzona w apteczkę pierwszej pomocy, a każdy uczestnik wycieczki powinien posiadać odpowiednie obuwie i odzież.
 9. W przypadku niedyspozycji ucznia może on pozostać na czas wycieczki w miejscu zakwaterowania, ale tylko pod opieką jednego z opiekunów.
 10. Każde wyjście w góry powinno być zgłoszone gospodarzowi miejsca zakwaterowania, a w razie potrzeby (nieznajomość terenu) również z nim skonsultowane.
 11. W każdej zaistniałej sytuacji kierownik (opiekun) wycieczki musi kierować się zapewnieniem młodzieży bezpieczeństwa.
 12. W przypadku wyjścia na zajęcia dydaktyczne do CKP nauczyciel może oddalić się po przekazaniu opieki nauczycielowi realizującemu kolejne zajęcia dydaktyczne (sprawuje opiekę i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów na przerwie po zajęciach dydaktycznych do momentu przekazania opieki innemu nauczycielowi).
 13. W zakresie zapewnienia opieki i bezpieczeństwa, nie uregulowanych niniejszym dokumentem, obowiązują przepisy wymienione w podstawie prawnej.
 • 5 Zasady zachowania się na wycieczkach i wyjściach.
 1. Każdy uczestnik reprezentuje swoim zachowaniem szkołę.
 2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać Statut Szkoły oraz regulaminy miejsc w których przebywa grupa (obiektów noclegowych, zwiedzanych miejsc itp.).
 3. Polecenia gospodarzy obiektów, w których przebywa grupa powinny być bezwzględnie wykonane, a uwagi respektowane. Wszelkie reklamacje i niezadowolenia powinny być najpierw zgłoszone kierownikowi wycieczki /imprezy/ i tylko on, jeśli okażą się one zasadne, może interweniować u gospodarza obiektu.
 4. Na wycieczkach /imprezach/ obowiązuje regulamin wycieczek i wyjść szkolnych.
 5. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu przez uczestników wycieczki kierownik może ją przerwać bez względu na poniesione przez młodzież koszty.
 6. W przypadku złamania punktu regulaminu wycieczki, organizator powiadamia niezwłocznie rodzica (prawnego opiekuna), który ma obowiązek odbioru uczestnika wycieczki z miejsca pobytu, ponosząc koszty podróży i powrotu do miejsca zamieszkania.
 7. Kierownik wycieczki może, jeżeli uzna za konieczne, wezwać Policję w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczestników lub osób trzecich.
 • 6 Obowiązki uczestnika wyjazdu
 1. Znajomość celów poznawczo-dydaktycznych wyjazdu i uczestnictwo w ich realizacji.
 2. Znajomość i przestrzeganie Statutu Szkoły i Regulaminów Szkoły.
 3. Przestrzeganie prawa kraju do którego wyjazd jest organizowany.
 4. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania i godnego reprezentowania Szkoły, a w szczególności:
 • zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu i jakichkolwiek innych środków odurzających i używek,
 • przestrzeganie godzin ciszy nocnej w miejscu zakwaterowania i w czasie podróży,
 • utrzymywanie czystości w środku transportu oraz miejscu zakwaterowania,
 • przestrzeganie zasad bhp,
 • dbałość o utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej, a także troska o środowisko w trakcie pieszych wędrówek,
 • przestrzeganie zasad współpracy w zespole i udzielanie pomocy koleżeńskiej,
 • przestrzeganie zasad etyki i moralnego zachowania.
 1. Bezwzględne, poprzedzające wyjazd poinformowanie kierownika wyjazdu o ewentualnych chorobach, dolegliwościach i związanych z nimi zaleceniami lekarza oraz zażywanych lekach.
 2. Nie pozostawianie bagażu bez opieki w miejscach publicznych.
 3. Aktywne włączanie się w zajęcia organizowane przez opiekunów.
 4. Zakaz samowolnego oddalania się od grupy, opuszczania miejsca zakwaterowania bez uzyskania zgody opiekuna.
 5. Dbałość o posiadane i powierzone mienie oraz sprzęt będący własnością uczestnika lub stanowiący wyposażenie obiektu. Wszelkie koszty wynikające ze zniszczeń dokonanych przez uczestnika ponosi sam uczestnik bądź jego prawni opiekunowie.
 • 7 Zasady opieki na imprezach turystyki kwalifikowanej
 1. Organizator obozu sportowego ma obowiązek zapewnić jego uczestnikom opiekę co najmniej jednego instruktora.
 2. Instruktorem może być nauczyciel wychowania fizycznego lub osoba posiadająca uprawnienia do szkolenia młodzieży w danej dyscyplinie sportu.
 3. Nauczyciele nie spełniający warunków wymienionych w punkcie 2 mogą sprawować opiekę nad młodzieżą podczas zajęć sportowych tylko w przypadku posiadania umiejętności pozwalających im na czynny w nich udział. Nauczyciel taki prowadzi zajęcia według wskazówek instruktora i ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonej mu grupy uczniów.
 4. Opiekun grupy ma obowiązek natychmiastowego przerwania zajęć w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagrożeń dla zdrowia uczniów.
 5. W przypadku stwierdzenia urazu wymagającego leczenia szpitalnego kierownik obozu jest zobowiązany zawiesić zajęcia do czasu pełnego wyjaśnienia przyczyn, a w razie stwierdzenia możliwości powtórzenia się wypadku (np. trudne warunki terenowe lub niezdyscyplinowanie i brawura młodzieży) przerwać obóz.
 6. Każdą imprezę kwalifikowaną należy omówić na spotkaniu z rodzicami, podczas którego wychowawca ma obowiązek przedstawić wszystkie zagrożenia wynikające z uprawiania danej dyscypliny sportu.
 7. Kierownik obozu ma obowiązek dokładnego sprawdzenia oferowanych warunków ubezpieczenia i zawarcia umowy uwzględniającej zwiększone ryzyko wynikające z uprawiania danej dyscypliny sportu.

Załączniki:

 • Zgoda na wycieczkę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

Zgoda na wycieczkę

 

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna (imię i nazwisko dziecka) …………………………………………………………………………………………………………………

w wycieczce do ……………………………………………………………………………….

w dniu/terminie …………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w w/w wycieczce.

Oświadczam, że znam postanowienia regulaminu wycieczek szkolnych oraz program wycieczki.

Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z nieprzestrzegania przez moje dziecko regulaminu wycieczek szkolnych, zwiedzanych obiektów lub miejsc pobytu. Zobowiązuję się również do odbioru dziecka i pokrycia kosztów z tym związanych w przypadku naruszenia ww. regulaminów.

 

Zobowiązuję się do pokrycia kosztów wycieczki mojej córki/syna.

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (właściwe podkreślić) na samodzielny powrót z miejsca zakończenia wycieczki.

W przypadku niewyrażenia zgody na samodzielny powrót z miejsca zakończenia wycieczki zobowiązuję się do odbioru  dziecka z miejsca zakończenia wycieczki.

 

 

———————————                             ——————————————

Podpis uczestnika wycieczki                           Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

Wyrażam zgodę na zakończenie wycieczki w innym miejscu niż zaplanowano w programie wycieczki (podać miejsce, adres, opis miejsca)  …………………………………………………………..…………….………………

i biorę odpowiedzialność za samodzielny powrót córki/syna do domu.

 

——————————————            Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Dostępność