Imię i nazwisko, klasa ………………………………………………………

Data urodzenia, miejsce …………………………………………………….

PESEL ………………………………………………………………………

Nr telefonu domowego ……………………………………………………..

Nr legitymacji szkolnej ……………………………………………………..

 

Oświadczenie Uczestnika

Niniejszym oświadczam, że znane mi są warunki i zasady uczestnictwa w szkolnej imprezie turystycznej organizowanej do ……………………………………………………………….. w dniach ……………………………………………………. oraz zobowiązuję się przestrzegać regulaminu imprez i poleceń opiekunów.

                                                                                              ____________________________

                                                                                                              Imię i nazwisko

 

 

Oświadczenie Rodzica (prawnego opiekuna)

Wyrażam zgodę na wyjazd dziecka.

Jednocześnie informujemy o problemach zdrowotnych dziecka: ………………………………

……………………………………………………………………………………………….......

Informujemy również o sposobie powrotu dziecka do domu po rozwiązaniu imprezy z miejsca zbiórki ………………………………………………………………………………..

 

                                                                                              ____________________________

                                                                                                          Podpis rodzica (opiekuna)

 

 

 

Oświadczenie Rodzica (prawnego opiekuna)

Wyrażam zgodę na zakończenie imprezy turystycznej w ................................................... i biorę na siebie odpowiedzialność za powrót dziecka do domu.

 

 

____________________________

                                                                                                          Podpis rodzica (opiekuna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyciąg z Regulaminu wycieczek szkolnych.

Cały tekst Regulaminu znajduje się na stronie internetowej szkoły www.zse-osw.pl

 

Obowiązki uczestnika wyjazdu

 

1.            Znajomość celów poznawczo-dydaktycznych wyjazdu i uczestnictwo w ich realizacji.

2.            Znajomość i przestrzeganie Statutu Szkoły i Regulaminów Szkoły.

3.            Przestrzeganie prawa kraju do którego wyjazd jest organizowany.

4.            Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania i godnego reprezentowania Szkoły, a w szczególności:

a)            zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu i jakichkolwiek innych środków odurzających i używek,

b)            przestrzeganie godzin ciszy nocnej w miejscu zakwaterowania i w czasie podróży,

c)            utrzymywanie czystości w środku transportu oraz miejscu zakwaterowania,

d)            przestrzeganie zasad bhp

e)            dbałość o utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej, a także troska o środowisko w trakcie pieszych wędrówek,

f)              przestrzeganie zasad współpracy w zespole i udzielanie pomocy koleżeńskiej,

przestrzeganie zasad etyki i moralnego zachowania.

5.            Bezwzględne, poprzedzające wyjazd poinformowanie kierownika wyjazdu o ewentualnych chorobach, dolegliwościach i związanych z nimi zaleceniami lekarza oraz zażywanych lekach.

6.            Nie pozostawianie bagażu bez opieki w miejscach publicznych.

7.            Aktywne włączanie się w zajęcia organizowane przez opiekunów.

8.            Zakaz samowolnego oddalania się od grupy, opuszczania miejsca zakwaterowania bez uzyskania zgody opiekuna.

9.            Dbałość o posiadane i powierzone mienie oraz sprzęt będący własnością uczestnika lub stanowiący wyposażenie obiektu. Wszelkie koszty wynikające ze zniszczeń dokonanych przez uczestnika ponosi sam uczestnik bądź jego prawni opiekunowie. 

10.        Dostosowanie odpowiedniego ubioru do typu wycieczki.

11.        W przypadku złamania punktu regulaminu wycieczki, organizator powiadamia niezwłocznie rodzica ( prawnego opiekuna ), który ma obowiązek odbioru uczestnika wycieczki z miejsca pobytu, ponosząc koszty podróży i powrotu do miejsca zamieszkania.

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

                                                                                              __________________________

                                                                                                          Imię i nazwisko