PROJEKTY EDUKACYJNE

Ile znasz powodów dla których nie warto palić?


„Ile znasz powodów, dla których nie warto palić?”

1. Cele:
- Realizacja założeń Programu Profilaktyki.
- Uświadomienie szkodliwości palenia tytoniu.
- Promowanie zdrowego trybu życia.
- Kształtowanie prawidłowej postawy wobec nałogów.
- Kształtowanie umiejętności odmawiania.
- Uświadomienie problematyki nowotworowej.
2. Adresaci: młodzież szkolna, rodzice
3. Działania:

Lp Działanie Termin Odpowiedzialni Uwagi
1. Wprowadzenie do projektu, przedstawienie planu działan. 16.11.2007 M.Fułek M.Libudzic M.Barczak-Zmyślona A.Kupczyk - Przedstawienie projektu
- Nawiązanie w audycji do Światowego Dnia bez Papierosa
- Informacja o projekcie na stronie internetowej szkoły
Audycja przez radiowezeł o profilaktycznej tematyce. Przeprowadzenie ankiet w wybranych klasach.
Ogłoszenie konkursu na hasło promuj1ce życie bez nałogów. M.Libudzic Każda klasa wywiesza hasło w sali oraz dostarcza je do M.Libudzic do dnia 26.11.2007 Komisja konkursowa ocenia, przyznaje klasie punkty
2. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych o tematyce ww. listopad/grudzien Wychowawcy Tematy odnotowane w dziennikach lekcyjnych Możliwość wykorzystania scenariusza opracowanego przez A.Kupczyk
3. Konkurs na najlepszą reklame antynikotynową. do 29.02.2008 M.Fułek Każda klasa przygotowuje reklame antynikotynow1 (dowolna forma), dostarcza do M.Fułek do 29.02.2008 Komisja konkursowa ocenia i przyznaje klasie punkty
4. Szkolenia dla młodzieży nt. „Kształtowania prawidłowej postawy wobec nałogów i kształtowania umiejetnooci odmawiania” marzec A.Kupczyk -Przeszkolenie grupy młodzieży
- Przeszkolona młodzież przy współudziale Pedagoga prowadzi spotkania z pozostałymi klasami.
5. Konkurs na prezentacje multimedialną nt. sposobów zwalczania uzależnien woród młodzieży. do 10 marca M.Barczak-Zmyolona
-Każda klasa przygotowuje prezentacje multimedialną i dostarcza do M.Barczak-Zmyolonej do 10.03.2008
- Komisja konkursowa ocenia i przyznaje punkty
Podsumowanie konkursu szkolnego
- hasła
-reklamy
- prezentacje
21 marzec Komisja konkursowa (składająca sie z nauczycieli, uczniów)
- Podsumowanie punktacji z poszczególnych etapów
- Ogłoszenie wyników
7. Spotkanie ze specjalistą nt. problematyki nowotworowej kwiecien M.Fułek M.Libudzic M.Barczak-Zmyolona  
8. Warsztaty dla uczniów palących Wg potrzeb A.Kupczyk - Uczestnikami są chetni uczniowie, których przyłapano na paleniu na terenie szkoły.
9. Podsumowanie realizacji projektu 30.05.2008 M.Fułek M.Libudzic M.Barczak-Zmyolona -Przedstawienie pt. „Sąd nad papierosem”
- Wyowietlanie prezentacji multimedialnych
- Wystawa

KONKURSY

Konkursy wynikające z działań w projekcie zostaną podsumowane po każdym etapie. Każda klasa zdobywa punkty, które będą sumowane ze wszystkich etapów. W każdym etapie punktowanych jest 5 pierwszych miejsc, wg następującej skali:
I m-ce – 10 punktów
II m-ce – 8 punktów
III m-ce – 6 punktów
IV m-ce – 4 punkty
V m-ce – 2 punkty

W skład komisji konkursowej wchodzą:
- przedstawiciele nauczycieli
- pielęgniarka szkolna
- przedstawiciele samorządu uczniowskiego

Nagrodą w konkursie jest kwota 300 zł przekazana przez Radę Rodziców. Otrzyma ją klasa, która uzyska najwyższą liczbę punktów we wszystkich etapach konkursu. Nagrodę trzeba wykorzystać na:
- wyposażenie sali lekcyjnej – 200 zł
- potrzeby klasy – 100 zł
4. Efekty
- Wzrost świadomości uczniów na temat szkodliwości palenia papierosów
- Umiejętno odmawiania i przeciwstawiania się presji rówieśników
- Znajomość metod odmawiana
- Uświadomienie korzyści płynących z życia bez papierosa
- Zmiana przekonań na temat palenia papierosów
- Poczucie odpowiedzialności za swoje wybory
- Zmiana przekonań na temat palenia papierosów
- Znajomość konsekwencji palenia papierosów na terenie szkoły
- Zmiana postawy wobec palących rówieśników
- Umiejętność radzenia sobie z problemami i niewygodnymi uczuciami

5. Ewaluacja
Zostanie przeprowadzona równocześnie z ewaluacją Szkolnego Programu Profilaktyki. Opracowane zostaną wyniki ewaluacji. Wnioski zostaną przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
Autorzy:
- M.Fułek
- M.Libudzic
- A.Kupczyk
- M.Barczak-Zmyślona


-

CZAS ZAWODOWCÓW BIS - WIELKOPOLSKA ZAWODOWA