PROJEKTY EDUKACYJNE

Szkoła bez przemocy


W naszej szkole działania dotyczące przeciwdziałania i eliminowania agresji w szerzej zaplanowanej formie istnieją od r. szkol. 2003/04, kiedy to po przeprowadzeniu diagnozy zagrożeń powstał Szkolny Program Profilaktyki. Na jego podstawie szkoła zrealizowała szereg różnorodnych działań. W roku szkolnym 2006/7 zdobyliśmy certyfikat „Szkoły bez przemocy” podejmując się zadań w projekcie o takim tytule. Celem projektu było wyrabianie umiejętności radzenia sobie z niewygodnymi uczuciami, promowanie postawy asertywnej, niwelowanie zachowań agresywnych, rozwijanie umiejętności uczniów dzielenia się wiedzą na temat agresji i radzenia sobie z nią, ujednolicenie oddziaływań rodziców i nauczycieli w przeciwdziałaniu agresji, pobudzenie rodziców do refleksji nad sposobem traktowania własnego dziecka. Jednym z celów projektu było ujednolicenie oddziaływań nauczycieli i rodziców w przeciwdziałaniu agresji. Dlatego 21.11.2006 odbyło się szkolenie kaskadowe dla wychowawców, którzy dalej szkolili rodziców swoich wychowanków na temat „Jak radzić sobie z gniewem mojego dziecka?” W listopadzie nastąpił wybór liderów młodzieżowych, których zadaniem było doskonalić siebie w zachowaniach pozwalających radzić sobie z agresją oraz uczyć tego swych rówieśników i kolegów z zaprzyjaźnionego gimnazjum. 20 grudnia b.r. odbyły się pierwsze warsztaty dla liderów młodzieży. Kolejne szkolenie miało miejsce w lutym. Na temat „Jak sobie radzić z agresją?” Liderzy uczyli się najpierw sami, jak radzić sobie z agresją, później tę wiedzę i umiejętności przekazali innym. Młodzież uświadamiała sobie, jakie koszty ponosi człowiek zachowujący się agresywnie i jakie negatywne skutki przynosi takie zachowanie w stosunkach międzyludzkich, jak je niszczy, jak cierpią fizycznie i psychicznie ofiary przemocy. Uczestnicy nabywali umiejętności, które potrafią zastosować w życiu w rozwiązywaniu sytuacji trudnych w sposób nieagresywny. Uświadomili sobie, że może coś zrobić, by powstrzymać agresję, by przerwać łańcuch, by zatrzymać przemoc. Uczyli się, w jaki sposób asertywnie reagować na krytykę. Wyszkoleni liderzy prowadzili zajęcia ze swoimi kolegami, koleżankami. W grudniu też zaczęliśmy realizować przedsięwzięcie Tygodnie w kolorach. Celem tego przedsięwzięcia było uczenie życia bez przemocy. Wykorzystując proces „kotwiczenia” na kolorach chcieliśmy wytrenować w uczestnikach poczucie własnej wartości, szacunku do innych oraz asertywny sposób zachowywania się. Te cechy z kolei mają sprawić, że uczniowie będą szczęśliwsi a co za tym idzie mniej agresywni. Ważnym elementem tego działania było uczestniczenie w nim nauczycieli, czyli solidarność uczniów i nauczycieli. Ponadto włączenie do programu rodziców dodatkowo podniosło jego wartość, gdyż uczniowie, którzy widzą konsekwentne działanie wszystkich mają poczucie bezpieczeństwa. W realizację projektu zaangażowana była cała społeczność szkolna. W kolorowych tygodniach brali udział wszyscy uczniowie i wszyscy nauczyciele. Wychowawcy najpierw sami zdobywali wiedzę i umiejętności, później przekazywali je rodzicom, którzy także uczestniczyli w projekcie. Nauczyciele brali udział w kolejnym szkoleniu dotyczącym komunikacji, pracy z uczniem trudnym, wysłuchali referatu dotyczącego budowania własnej wartości przez ucznia – jak mu w tym pomóc. Wybrani spośród uczniów liderzy, przeszkoleni prowadzili dalej zajęcia z rówieśnikami. Projekt objął swoimi działaniami szerszą społeczność niż tylko nasza szkoła. Wychodziliśmy też – z zajęciami do młodzieży gimnazjalnej, wśród której problem agresji występuje w dużym stopniu. Obecnie zgłosiliśmy swój udział do II edycji szkoły bez przemocy.-

CZAS ZAWODOWCÓW BIS - WIELKOPOLSKA ZAWODOWA