ORGANIZACJA WYCIECZEK

 

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim

 

 

KARTA UCZESTNIKA WYCIECZKI

Podstawa prawna

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (ze zm.).
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (ze zm.).
4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (ze zm.).
5.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 1999 roku w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (ze zm.).
6.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (ze zm.).
7.Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (ze zm.).
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 roku w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (ze zm.).
9. Zarządzenia Nr 18 MEN z dnia 29 września 1997 roku w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły i placówki publiczne krajoznawstwa i turystyki (ze zm.).§ 1
Postanowienia ogólne


1.Zorganizowane formy zajęć terenowych i wyjazdów grupowych młodzieży stanowią integralną część procesu dydaktyczno-wychowawczego i są zaplanowane oraz realizowane zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły.
2. Działalność krajoznawczo-turystyczna powinna służyć wzbogacaniu procesu dydaktyczno-wychowawczego, poprawie stanu zdrowia oraz kształtowaniu kultury wypoczynku młodzieży.
3. Organizatorem działalności krajoznawczo – turystycznej dla uczniów jest szkoła. Może ona w tym zakresie współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
4. Wycieczki i imprezy krajoznawczo – turystyczne powinny być dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów, wieku, stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
5. Wycieczka powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie: celu wycieczki, trasy i terminów postojów, zwiedzanych obiektów, harmonogramu i regulaminu zachowania uczniów podczas wycieczki.
6. Zwiedzanie parku narodowego lub rezerwatu, wycieczki górskie powinny odbywać się po oznakowanych szlakach turystycznych. Organizację wycieczek w górach określają odrębne przepisy.
7. Zgodę na wyjazdy zagraniczne uczniów wydaje dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
8. Organizator wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.
9. Ubezpieczenie kierownika i opiekunów wycieczki obejmuje również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
10. Udział uczniów w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców. Każdy organizator wycieczki obowiązkowo uzyskuje od rodziców pisemną zgodę na wyjazd dziecka.
11. Organizator wycieczki wypełnia w 2 egzemplarzach kartę wycieczki opracowaną przez dyrektora szkoły, zawierającą najważniejsze obowiązki kierownika i opiekunów wycieczki.
12. Dokumentacja wycieczki zawiera:
a) kartę wycieczki z załączoną listą uczestników – po 2 egz. (wzór w sekretariacie),
b) pisemne zgody rodziców (pozostają w szkole),
c) program wycieczki oraz uproszczony kosztorys wycieczki,
d) dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków
13. Kierownik wycieczki powinien posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wycieczek szkolnych lub pilota wycieczek.
14. Zgodę na wycieczkę (imprezę) wydaje i podpisuje kartę wycieczki co najmniej na 2 dni przed jej rozpoczęciem dyrektor lub wicedyrektor szkoły.
§ 2
Postanowienia szczegółowe


1. Zorganizowanymi formami wyjazdów zespołów klasowych są:
a) wycieczki integracyjne
b) wycieczki krajoznawczo – turystyczne
c) wycieczki przedmiotowe
d) imprezy wyjazdowe
e) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne
Wycieczki integracyjne – są przeznaczone wyłącznie dla uczniów klas nowopowstałych. Wycieczki integracyjne powinny mieć charakter krajoznawczo-turystyczny.
Wycieczki krajoznawczo – turystyczne odbywają się w terenie powszechnie uczęszczanym, nie wymagającym od uczestników specjalnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego.
Wycieczki przedmiotowe – organizowane dla uzupełnienia obowiązkowego programu nauczania.
Imprezy wyjazdowe – to wyjazdy w teren związane z realizacją programu nauczania /zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne/ połączone z nauką w zakresie co najmniej dwóch przedmiotów.
Imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne – udział w nich wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem
2. Zajęcia dydaktyczne podczas imprez wyjazdowych powinny być przeprowadzone w wymiarze 6 godzin dydaktycznych dziennie.
3. Uczniowie nie biorący udziału w wycieczce uczestniczą w zajęciach zorganizowanych przez szkołę.
4. Uczestnicy wycieczki /imprezy/ muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wyjazdów zagranicznych dodatkowo od kosztów leczenia.
5. Wszystkie koszty związane z wyjazdem, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia opiekunów i instruktorów mogą być pokrywane z:
a) opłat młodzieży biorącej udział w wycieczce lub imprezie
b) ze środków przekazanych przez Radę Rodziców
c) ze środków przekazanych przez osoby fizyczne lub prawne
d) ze środków wypracowanych przez uczniów
§ 3
Organizacja i dokumentacja wycieczki


1. Program wycieczki lub imprezy zawiera kartę wycieczki stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu. Karta wycieczki zawiera informacje o:
a) celach i założeniach wycieczki /imprezy/
b) trasie wycieczki
c) terminie wycieczki
d) liczbie uczestników
e) danych personalnych kierownika wycieczki
f) liczbie opiekunów
g) środku lokomocji
2. Najpóźniej 3 dni przed datą wyjazdu Dyrektor Zespołu zatwierdza dokumentację wycieczki /imprezy/.
3. Wymagana dokumentacja powinna zawierać:
a) prawidłowo wypełnioną kartę wycieczki,
a) pisemną zgodę rodziców (opiekunów) wszystkich uczniów biorących udział w wyjeździe uwzględniającą termin i miejsce wycieczki,
b) polisy ubezpieczeniowe /jeżeli uczniowie nie mają wykupionego grupowego ubezpieczenia w szkole/.
c) listy uczestników i opiekunów
4. Kopia karty wycieczki i listy uczestników pozostaje w szkole.
5. Lista uczestników wycieczki powinna zawierać:
a) imię i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) numer legitymacji lub dowodu osobistego,
d) adres uczestnika i nr tel. rodziców lub opiekunów,
e) w przypadku wyjazdu zagranicznego numer paszportu lub dowodu osobistego,
f) pesel uczestnika.
6. Kierownika wycieczki/imprezy/ wyznacza dyrektor szkoły.
7. Kierownikiem może być:
a) pracownik pedagogiczny szkoły,
b) inna pełnoletnia osoba, która:
– ukończyła kurs kierowników wycieczek
– jest instruktorem harcerskim
– posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.
8. Opiekunem wycieczki /imprezy/ może być pracownik pedagogiczny szkoły lub, za zgodą dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba.
9. Do obowiązków kierownika wycieczki /imprezy/ należy:
a) opracowanie programu i harmonogramu wycieczki /imprezy/,
b) zapoznanie uczestników z § 7 Regulaminu (obowiązki uczestnika wyjazdu) oraz programem i harmonogramem wycieczki /imprezy/,
c) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu wycieczki /imprezy/ oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,
d) określenie zadań opiekunów,
e) zaopatrzenie uczestników w apteczkę pierwszej pomocy,
f) organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników,
g) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki /imprezy/,
h) dokonywanie podziału zadań wśród uczestników,
i) przedstawienie rozliczenia finansowego wycieczki rodzicom i przechowywanie dokumentacji przez 4 lata (czas nauki uczestników w szkole),
j) organizator może dokonywać zmian w planie wycieczki.
10. Do obowiązków opiekuna należy :
a) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami,
b) współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu wycieczki /imprezy/,
c) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów,
d) nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom,
e) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika,
f) sprawdzanie stanu liczbowego uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w trakcie trwania wycieczki /imprezy/ i po przybyciu do punktu docelowego.
§ 4
Zasady opieki i bezpieczeństwa


1. Na wycieczce /imprezie/ w obrębie Ostrowa Wielkopolskiego, bez korzystania z publicznych środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą 36 uczniów.
2. Na imprezach turystyki kwalifikowanej oraz na wycieczkach górskich /odbywających się na wysokości pow. 600m n.p.m./ opiekę sprawować powinna jedna osoba nad grupą 10 uczniów, jeśli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
3. W pozostałych wyjazdach opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą 15 uczniów.
4. Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich /powyżej 1 000 m n.p.m./ oraz na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody, mogą prowadzić tylko przewodnicy turystyczni.
5. Treningi w terenach górskich, poza trasami narciarskimi i turystycznymi, powinny odbywać się z udziałem górskiego przewodnika turystycznego.
6. W trakcie przejazdów kolejowych grupa wycieczkowa powinna zająć miejsca w jednym wagonie kolejowym. Niedopuszczalne jest wcześniejsze wskakiwanie uczestników wycieczki do jadącego pociągu w celu zajęcia miejsc siedzących.
7. Wcześniejszy powrót ucznia z wycieczki jest możliwy tylko w towarzystwie opiekuna lub rodziców ucznia.
8. Kierownik wycieczki może zezwolić na późniejsze dołączenie uczestnika do wycieczki lub na wcześniejsze odłączenie się (na trasie) od grupy, jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców.
9. Każda grupa wycieczkowa powinna być zaopatrzona w apteczkę pierwszej pomocy, a każdy uczestnik wycieczki powinien posiadać odpowiednie obuwie i odzież.
10. W przypadku niedyspozycji ucznia może on pozostać na czas wycieczki w miejscu zakwaterowania, ale tylko w towarzystwie jednego z opiekunów.
11. Każde wyjście w góry powinno być zgłoszone gospodarzowi miejsca zakwaterowania, a w razie potrzeby (nieznajomość terenu) również z nim skonsultowane.
12. W każdej zaistniałej sytuacji kierownik (opiekun) wycieczki musi kierować się zapewnieniem młodzieży bezpieczeństwa.
13. W zakresie zapewnienia opieki i bezpieczeństwa, nie uregulowanych niniejszym dokumentem, obowiązują przepisy wymienione w podstawie prawnej
§ 5
Zasady zachowania się na wycieczkach /imprezach/


1. Każdy uczestnik wycieczki szkolnej reprezentuje swoim zachowaniem Zespół.
2. W momencie przybycia do obiektu noclegowego wszyscy uczestnicy wycieczki muszą podporządkować się obowiązującym tam przepisom.
3. Polecenia gospodarza powinny być bezwzględnie wykonane, a uwagi respektowane.
Wszelkie reklamacje i niezadowolenia powinny być najpierw zgłoszone kierownikowi wycieczki /imprezy/ i tylko on, jeśli okażą się one zasadne, może interweniować u gospodarza obiektu.
Na wycieczkach /imprezach/ obowiązuje regulamin.
W przypadku niesubordynacji uczestników wycieczki kierownik może ją przerwać bez względu na poniesione przez młodzież koszty.
§ 6
Zasady opieki na imprezach turystyki kwalifikowanej


1. Organizator obozu sportowego ma obowiązek zapewnić jego uczestnikom opiekę co najmniej jednego instruktora.
2. Instruktorem może być nauczyciel wychowania fizycznego lub osoba posiadająca uprawnienia do szkolenia młodzieży w danej dyscyplinie sportu.
3. Nauczyciele nie spełniający warunków wymienionych w punkcie 2 mogą sprawować opiekę nad młodzieżą podczas zajęć sportowych tylko w przypadku posiadania umiejętności pozwalających im na czynny w nich udział. Nauczyciel taki prowadzi zajęcia według wskazówek instruktora i ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonej mu grupy uczniów.
4. Opiekun grupy ma obowiązek natychmiastowego przerwania zajęć w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagrożeń dla zdrowia uczniów.
5. W przypadku stwierdzenia urazu wymagającego leczenia szpitalnego kierownik obozu jest zobowiązany zawiesić zajęcia do czasu pełnego wyjaśnienia przyczyn, a w razie stwierdzenia możliwości powtórzenia się wypadku (np. trudne warunki terenowe lub niezdyscyplinowanie i brawura młodzieży) przerwać obóz.
6. Każdą imprezę kwalifikowaną należy omówić na spotkaniu z rodzicami, podczas którego wychowawca ma obowiązek przedstawić wszystkie zagrożenia wynikające z uprawiania danej dyscypliny sportu.
7. Kierownik obozu ma obowiązek dokładnego sprawdzenia oferowanych warunków ubezpieczenia i zawarcia umowy uwzględniającej zwiększone ryzyko wynikające z uprawiania danej dyscypliny sportu.
8. Kierownik wycieczki może, jeżeli uzna za konieczne, wezwać Policję w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczestników lub osób trzecich.
§ 7
Obowiązki uczestnika wyjazdu


1. Znajomość celów poznawczo-dydaktycznych wyjazdu i uczestnictwo w ich realizacji.
2. Znajomość i przestrzeganie Statutu Szkoły i Regulaminów Szkoły.
3. Przestrzeganie prawa kraju do którego wyjazd jest organizowany.
4. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania i godnego reprezentowania Szkoły, a w szczególności:
a) zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu i jakichkolwiek innych środków odurzających i używek,
b) przestrzeganie godzin ciszy nocnej w miejscu zakwaterowania i w czasie podróży,
c) utrzymywanie czystości w środku transportu oraz miejscu zakwaterowania,
d) przestrzeganie zasad bhp
e) dbałość o utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej, a także troska o środowisko w trakcie pieszych wędrówek,
f) przestrzeganie zasad współpracy w zespole i udzielanie pomocy koleżeńskiej,
g) przestrzeganie zasad etyki i moralnego zachowania.
5. Bezwzględne, poprzedzające wyjazd poinformowanie kierownika wyjazdu o ewentualnych chorobach, dolegliwościach i związanych z nimi zaleceniami lekarza oraz zażywanych lekach.
6. Nie pozostawianie bagażu bez opieki w miejscach publicznych.
7. Aktywne włączanie się w zajęcia organizowane przez opiekunów.
8. Zakaz samowolnego oddalania się od grupy, opuszczania miejsca zakwaterowania bez uzyskania zgody opiekuna.
9. Dbałość o posiadane i powierzone mienie oraz sprzęt będący własnością uczestnika lub stanowiący wyposażenie obiektu. Wszelkie koszty wynikające ze zniszczeń dokonanych przez uczestnika ponosi sam uczestnik bądź jego prawni opiekunowie.
10. Dostosowanie odpowiedniego ubioru do typu wycieczki.
11. W przypadku złamania punktu regulaminu wycieczki, organizator powiadamia niezwłocznie rodzica ( prawnego opiekuna ), który ma obowiązek odbioru uczestnika wycieczki z miejsca pobytu, ponosząc koszty podróży i powrotu do miejsca zamieszkania.

Opracowanie:
Burkietowicz Wojciech
Fułek Magdalena
Kalinowska Ewa
Barczak-Zmyślona Magdalena