NABÓR

Rekrutacja w Zespole Szkół Ekonomicznych na rok szkolny 2020/2021

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA 

Przypominamy, że w powiecie ostrowskim obowiązuje rekrutacja elektroniczna. Wkrótce będzie czynna rejestracja na stronie na stronie: https://nabor.pcss.pl/ostrow
Osoby, które nie mogą dokonać rekrutacji elektronicznie prosimy o kontakt osobisty.

 • TECHNIKUM NASZE ZAWODY!
  • TECHNIK LOGISTYK
  • TECHNIK HANDLOWIEC
  • TECHNIK EKONOMISTA- KLASA PRAWNO-POLICYJNA
  • TECHNIK RACHUNKOWOŚCI nowość!

WYMAGANE DOKUMENTY dostarcza się sukcesywnie / etapowo, zgodnie z harmonogramem rekrutacji. Oto lista wszystkich wymaganych dokumentów:


• podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (gotowy druk do pobrania będzie wkrótce dostępny poniżej),
• karta pomocnicza (wydaną przez szkołę podstawową),
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
• zaświadczenie o wynikach egzaminu po szkole podstawowej,
• karta zdrowia z gimnazjum,
• 2 fotografie (podpisane na odwrocie),
• dokument poświadczający przyznanie prawa do opieki nad dzieckiem, jeśli taki dokument został sporządzony,
• ewentualne orzeczenia, opinie dotyczące dysfunkcji, niepełnosprawności kandydata,
• zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do zawodu (po skierowaniu przez szkołę),


TERMINARZ REKRUTACJI

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ WRAZ Z DOKUMENTAMI BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ:

od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.  

od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować. 

Ponadto od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych. 

TERMINY UZUPEŁNIENIA WNIOSKÓW 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły, 

do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

OGŁOSZENIE LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH: 12 sierpnia 2020r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek. 

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ ORAZ ZAŚWIADCZENIA 

 • Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 
 • W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH OGŁOSZONE BĘDĄ 19 SIERPNIA 2020 r.

DODATKOWE ROZWIĄZANIA UJĘTE W HARMONOGRAMIE

Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe). 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2020/2021 – W PRZYGOTOWANIU

Wszelkich dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły w godzinach 8.00-15.00.

Istnieje możliwość zakwaterowania uczniów w Bursie Szkolnej
Kandydaci ubiegający się o miejsce w internacie proszeni są o bezpośredni kontakt nr tel: 62 735-60-95; Ostrów Wielkopolski ul. K. Tomczaka ( boczna ul. Paderewskiego).