HISTORIA LATA 1986–2005

Zbigniew Jakubowski
Marcin Olejnik

W roku 1986 szkoła, wracając do korzeni, wznowiła funkcjonowanie młodzieżowego Policealnego Liceum Zawodowego. Do tej pory szkoła musiała troszczyć się samodzielnie o ogrzanie budynku, rozpoczęto więc starania o podłączenie szkoły do miejskiej sieci ciepłowniczej. W roku 1987 został przygotowany projekt techniczny i kosztorys całości inwestycji. Roboty budowlane trwały ponad rok, a gorąca woda popłynęła do szkolnych kaloryferów 17 października 1988 r. W roku 1998 zlikwidowano Liceum Zawodowe o specjalności sprzedawca-magazynier. Wprowadzone zostało natomiast Liceum Ekonomiczne o specjalności pocztowo-telekomunikacyjnej dla Poczty Polskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Do trzech poszerzona zostaje liczba klas pierwszych. W ramach Liceum Ekonomicznego funkcjonują trzy specjalności: finanse i rachunkowość, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw oraz specjalność pocztowo-telekomunikacyjna. W roku szkolnym 1989/90 rada pedagogiczna dokonuje gruntownej zmiany treści w programach nauczania przedmiotów ekonomicznych. Rozpoczyna się systematyczny rozwój technikum ekonomicznego, a nabór do zasadniczej szkoły zawodowej kształtuje się na poziomie 3 klas pierwszych. W dalszym ciągu młodociani pracownicy-sprzedawcy kierowani są do szkoły prze zakłady pracy. W przypadku naszej szkoły to PSS Społem w Ostrowie Wielkopolskim oraz Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska z terenu. Rekrutacja sięga aż po Mikstat i Grabów w rejonie Ostrzeszowskim. Rok szkolny 1990/91 to czas, kiedy Ministerstwo Oświaty wprowadza zmodyfikowane plany i programy nauczania liceum ekonomicznego. Program jest wdrażany eksperymentalnie i ściśle monitorowany. Po każdym roku realizacji nowego programu nauczyciele poszczególnych przedmiotów wypełniają przesłane przez Ministerstwo ankiety. Jednakże po 4 latach program został zaniechany i nie nastąpił etap końcowy, czyli podsumowanie wniosków i dostosowanie treści nauczania do potrzeb procesu edukacyjnego.

Dyrektor Zbigniew Jakubowski nawiązuje w roku szkolnym 1991/92 współpracę z Zespołem Szkół Handlowych w Bydgoszczy, w którym opracowano plan i program nauczania liceum kupieckiego w zawodzie handlowiec. Jednakże Ministerstwo Oświaty nie wyraziło zgody na nazwę tego zawodu i ustaliło nazwę liceum handlowe w zawodzie technik-handlowiec. Specjalność taką zatwierdzono eksperymentalnie w 26 szkołach w Polsce. Jest sprawą zastanawiającą, że w samym Ostrowie Wlkp. i rejonie występowało i nadal występuje bardzo dużo placówek handlowych, jednakże zawód handlowiec na poziomie szkoły średniej nie przyjął się. Każdego roku klasa handlowa była tworzona z kandydatów, którzy nie dostali się do liceum ekonomicznego, mimo, że plany i programy nauczania obu zawodów znacznie się różniły. Zapotrzebowanie na wykształcenie ekonomiczne na początku lat 90-tych stale rośnie. Oprócz oddziałów technikum dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej rozwijają się Policealne Studium Zawodowe dla absolwentów liceum ogólnokształcącego oraz Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych. W roku szkolnym 1992-93 szkoła wprowadza nowy system egzaminowania z przygotowania zawodowego na tytuł technika-ekonomisty. Novum polega na tym, że egzamin podzielony zostaje na dwie części. Pierwsza składa się z testu podstawowych przedmiotów ekonomicznych, a druga z technik biurowych, do których wprowadzono wykonanie pewnych zadań z języku zachodnioeuropejskim, którego uczniowie uczyli się w ciągu minionych lat nauki w szkole. Ta forma egzaminu przyjęła się nie tylko w szkole macierzystej, ale przyjęło ją również wiele innych szkół należących do Klubu Szkół Handlowych. Oficjalnie nasza szkoła weszła w skład Klubu Szkół Handlowych z siedzibą w Bydgoszczy w 1992 r. jako jedna z założycieli tego Klubu. Przedstawicielem i reprezentantem szkoły został dyrektor Zbigniew Jakubowski, a łącznikiem wicedyrektor Dioniza Podskarbi. Plany obejmują szeroką współpracę między szkołami Klubu, a na pierwsze miejsce wybija się Konkurs Handlowo-Menedżerski, pomyślany szczególnie z myślą o uczniach liceum handlowego. Szczególną formą współpracy są zjazdy dyrektorów i nauczycieli różnych przedmiotów, którzy dokonują wymiany doświadczeń, dotyczących organizacji i zarządzania szkołą oraz nowych trendów w metodyce nauczania przedmiotów zawodowych. Ciekawe formy współpracy zostały wprowadzone w zakresie współzawodnictwa młodzieży. Współpracę nawiązały również Samorządy Uczniowskie, rozwinęły się konkursy – szczególnie matematyczny, czy rywalizacja sportowa w grach zespołowych. Z biegiem lat Klub przeistoczył się w Fundację, rozwijającą coraz to nowe obszary współpracy. Nasza szkoła była organizatorem zawodów rejonowych konkursów: matematycznych i handlowo-menedżerskiego.

Rok 1993 to także rozpoczęcie specjalnego programu restrukturyzacji szkolnictwa zawodowego pod auspicjami Ministerstwa Oświaty z funduszy unijnych PHARE-MOVE. Do tego projektu wytypowała specjalna Komisja przy Kuratorium Oświaty w Kaliszu 6 szkół z terenu jego działania, a z Ostrowa Wielkopolskiego zakwalifikowano naszą szkołę i Zespół Szkół Technicznych. Celem tego projektu była modernizacja trzech przedmiotów: języka angielskiego, podstaw informatyki oraz ochrony i kształtowania środowiska. Program obejmował szkolenia nauczycieli, wicedyrektorów i dyrektorów. Ciekawym doświadczeniem była wizyta studyjna dyrektorów w Berlinie. Zwiedzano szkoły i zapoznano się w ciągu 10 dni grudnia 1994 roku z organizacją i zarządzaniem szkołami zawodowymi różnych typów w Berlinie, a także organizacją kształcenia zawodowego w zakładach przemysłowych i rzemiośle.

Zanim jednak szkoła została ostatecznie zaakceptowana do udziału w programie, była wizytowana przez specjalnego inspektora programu panią Ann Simpson z Wielkiej Brytanii. Podczas 4-dniowego pobytu w szkole dokładnie sprawdziła ona możliwości przystąpienia szkoły do programu MOVE-PHARE. Jej ocena ostatecznie przesądziła o udziale szkoły w przedsięwzięciu. W marcu 1995 roku na 3-dniowej konferencji w Krakowie nastąpiło podsumowanie ponad dwa lata trwającego programu. Zwieńczeniem programu było doposażenie szkoły w techniczne środki nauczania. Była to pracownia komputerowa, całkowite wyposażenie pracowni ochrony i kształtowania środowiska oraz wyposażenie techniczne do sekretariatu szkoły. Z zakresu przedmiotu języka angielskiego oprócz zestawów podręczników i materiałów metodycznych, otrzymano środki techniczne w postaci telewizorów, odtwarzaczy audio i kserokopiarki. W międzyczasie, w roku 1994 w ciągu dwóch tygodni przerwy semestralnej dokonano wymiany instalacji elektrycznej. Wymiana była konieczna ze względu na ciągłe awarie energetyczne, a także przyrost w szkole nowych źródeł poboru energii m.in. komputerów i elektrycznych maszyn do pisania. Równocześnie rozpoczęto generalną wymianę starego oświetlenia w salach lekcyjnych. W styczniu 1996 r. Kurator Oświaty w Kaliszu mgr Stanisław Kuczyński podejmuje decyzję budowy Sali gimnastycznej. Jednakże od decyzji do dnia otwarcia sali prowadzi bardzo długa droga. Pierwszą przeszkodą okazała się nieuregulowana własność terenu szkolnego. Mimo, iż szkoła została upaństwowiona w 1950 r. to w dalszym ciągu w Księgach Wieczystych właścicielem szkoły i części terenu było Stowarzyszenie Kupców Chrześcijan w Ostrowie Wielkopolskim. Z pomocą w rozwiązaniu problemu przyszedł Wydział Geodezji Urzędu Rejonowego, który złożył wniosek do Sądu Rejonowego o przejęcie majątku szkolnego oraz terenu przez Skarb Państwa. W dniu 7 maja 1997 r. odbyła się rozprawa sądowa w wyniku której właścicielem majątku szkoły i terenu stał się Skarb Państwa. W ten sposób dalsze starania o budowę sali stały się możliwe.